صفحه نخست امکانات سنم

مدیریت سمینارها و کارگاه ها

افزون بر مدیریت جلسات مشاوره، امکان مدیریت و تعریف سیمنارها و کارگاه ها و مشاهده افراد شرکت کننده در هریک از آنها در سیستم وجود دارد.