صفحه نخست امکانات سنم

استفاده از یاری برگ

امکان ثبت یاری برگ های معرفی شده از سازمانهای مختلف و مدیریت وجود دریافتی از آنها بصورت دقیق و مشخص در سیستم وجود دارد.