صفحه نخست امکانات سنم

مدیریت تراکنش های مالی

انجام کلیه عملیات های مالی نظیر محاسبه خودکار حق السهم مشاور و مرکز، ثبت درامد ها و هزینه ها، و محاسبه سود خالص مرکز، در سیستم فراهم می باشد.