صفحه نخست امکانات سنم

سیستم نوبت دهی

در سنم، کلیه زمان حضور مشاورین و مراجعین بصورت مکانیزه مدیریت می شود. کلیه اسناد مالی با توجه به کارکرد مشاورین، در سیستم ثبت و ذخیره می شود.